Resultaten van Stichting Stadsherstel Hoorn:

X € 1.000 2012 2013 2014 2015
BATEN
Huuropbrengsten 230 240 243 200
Overige baten 1 2 2 41
Subtotaal 231 242 245 241
LASTEN
Exploitatiekosten panden 68 32 38 72
Algemene kosten 14 17 17 19
Afschrijvingen 0 0 0 0
Overige lasten 34 20 93 75
Subtotaal 116 69 148 166
RESULTAAT VÓÓR RENTE 115 173 97 74
Rentebaten minus rentelasten -19 -16 24 -21
RESULAAT VÓÓR BELASTINGEN 96 157 73 54

Stichting Stadsherstel Hoorn is beschreven voor de vennootschapsbelasting. De Compensabele verliezen uit het verleden zijn van een zodanige omvang dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Over 2016 zal een negatief resultaat worden behaald.